FB

 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ VSTUPENEK

– KONFERENCE „TEAMS FOR THE FUTURE“ –

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele konference „Teams for The Future“ (Ing. Pavel Janoušek, IČ 149983019) a kupujícího při prodeji vstupenek na tuto konferenci (dále jen „konference“).
 2. Kontaktovat pořadatele konference znamená kontaktovat oprávněnou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či email, je-li známo, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránce Kontakt.
 3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem konference/prodejcem vstupenek na konferenci (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi ním a pořadatelem konference/prodejcem vstupenek.
 4. Ing. Pavel Janoušek (IČ 14998319) bude vstupenky prodávat prostřednictvím webových stránek https://www.teamsforfuture.cz.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Předmětem smlouvy je závazek pořadatele konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 149983019) dodat kupujícímu vstupenky na konferenci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky.
 2. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
 3. Ing. Pavel Janoušek (IČ 14998319) se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu přes internet budou vstupenky dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši.
 4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany pořadatele konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) jsou veškeré závazky prodávajícího vyplývající ze smlouvy splněny.
 5. Vstupenka je poskytovány ve formě unikátního odkazu, umožňujícího připojení k online konferenci prostřednictvím online komunikační platformy v termínu konání konference.
 6. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

III. POSTUP PŘI NÁKUPU VSTUPENEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za vstupenku je uvedena u každého typu vstupenky jednotlivě. Jsou-li s nákupem vstupenky spojeny jakékoliv vedlejší náklady či poplatky, je prodávající povinen to uvést u ceny vstupenky.
 2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.teamsforfuture.cz je platba za vstupenku možná převodem z bankovního účtu kupujícího nebo platební kartou, která umožňuje provádět nákupy platební kartou přes internet.
 3. Prodávající (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.
 4. Vstupenky na dobírku se nezasílají.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a pořadatelem konference/prodejcem vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem konference, poskytováno v určeném termínu.

V. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím internetových stránek www.teamsforfuture.cz, se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku V.
 2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 3. Prodávající (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.).
 4. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 2 dnů po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat pořadatele konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 149983019) a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodávajícímu jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že prodávající zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 3. tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil prodávajícímu, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 4.

4a. Pořadatel konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním konference, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,

4b. V případě, že již došlo ke konání konference, se pořadatel konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

 1. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení konference, bude kupující, který pořadateli konference/prodejci vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) poskytl svůj kontakt (e-mail, telefon, poštovní adresa apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že konference je zrušena. Pořadatel konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení konference se zpožděním.
 2. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odstavce 5. tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem: v případě úhrady nákupu vstupenky prostřednictvím platební karty bude vstupné vráceno prostřednictvím této konkrétní platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI PRODEJI

 1. Pořadatel konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) během prodeje shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu dobrovolně při nákupu vstupenky poskytne kupující. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze v rozsahu nezbytném pro prodej vstupenek.
 2. Ochrana shromažďovaných údajů je zajištěna v souladu s Prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů, které je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího (https://www.teamsforfuture.cz/ochrana-osobnich-udaju/).

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
 2. Pořadatel konference/prodejce vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
 3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a pořadatelem konference/prodejcem vstupenek (Ing. Pavel Janoušek, IČ 14998319) se řídí českým právním řádem.